آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زبان مصنوعی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
زبان مصنوعی

واژه انگلیسی
Artificial language

توضیحات
زبانی که براساس مجموعه قوانین مشخصی پایه‌گذاری شده است که این قوانین مقدم بر کاربرد زبان مزبور ایجاد شده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی کامپیوتر همانند BASIC و PASCAL زبان‌های مصنوعی می‌باشند. برخلاف ”زبان طبیعی“ NATIONAL LANGUAGE.