آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واحد محاسبه و منطق


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
واحد محاسبه و منطق

واژه انگلیسی
Arithmetic - logic unit

توضیحات
عضو اساسی واحد پردازنده مرکزی (CPU) می‌باشد که در آن عملیات منطقی و محاسباتی انجام می‌گیرد. خلاصه شده آن ، ALU می‌باشد.