آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جستجوی ناحیه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
جستجوی ناحیه

واژه انگلیسی
Area search

توضیحات
آزمایش مقدار زیادی از اسناد به‌منظور انتخاب تعدادی از آنها که مربوط به یک رده یا نوع خاص باشند.