آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معماری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
معماری

واژه انگلیسی
Architecture

توضیحات
(۱) ساختمان فیزیکی عملیات درونی کامپیوتر که شامل ثبات‌ها ، حافظه ، مجموعه دستور‌العمل‌ها ، ساختمان ورودی و خروجی و سایر قسمت‌های آن می‌باشد. (۲) هنر ساختن ، توسط مواد جامدی که فضایی مفید و رضایت بخش ایجاد می‌کنند. (۳) ترکیب مؤلفه‌های مشخص و نحوه تأثیر‌گذاری آنها بر یکدیگر به‌طوری‌که یک سیستم کامپیوتری تشکیل شود.