آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زبان کاربُردی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
زبان کاربُردی

واژه انگلیسی
Application - oriented language

توضیحات
زبان برنامه‌نویسی که در رابطه با حلّ مسائل بوده و جملات آن شامل و یا شبیه واژه‌هایی است که استفاده کننده کامپیوتر به‌کار می‌برد (به زبان انسان شبیه است).