آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کاربرُد


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کاربرُد

واژه انگلیسی
Application

توضیحات
کاری که توسط یک برنامه کامپیوتری و یا یک سیستم اجراء می‌شود. نمونه‌های گستردهٔ کاربردهای کامپیوتر عبارتند از: طراحی به کمک کامپیوتر ، کنترل عددی ، ذخیرهٔ جا در خطوط هواپیمایی ، پیش‌گویی‌های تجاری ، مدیریت بیمارستان. برنامه‌های پردازش کلمات یا برنامه‌های صفحه گسترده نمونه‌های کاربردی هستند که در ریز کامپیوترها اجراء می‌شوند.