آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نسبت فعالیّت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نسبت فعالیّت

واژه انگلیسی
Activity-ratio

توضیحات
هنگامی که یک فایل در حال اجراء است ، نسبت تعداد رکورد‌هائی که در فایل فعالیّت دارند به کل رکوردهای آن فایل ، نسبت فعالیّت نام دارد.