آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنش ، اقدام


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کنش ، اقدام

واژه انگلیسی
Action

توضیحات
(۱) انجام یک عمل ویژه یا مجموعه‌ای از عملیات در پاسخ به یک تحریک. (۲) نتیجهٔ تحرک و فعالیت از یک شرایط معین.