آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدرس مطلق


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آدرس مطلق

واژه انگلیسی
Absoulute address

توضیحات
آدرسی است که به‌طور دائم توسط طراح ماشین به یک مکان ویژهٔ ذخیره اطلاعات (خانه حافظه) ، اختصاص داده می‌شود. برای مثال آدرس‌های ۰۰۰ ، ۰۰۰۱ ، ۰۰۰۲ ، ۰۰۰۳ ممکن است به ۴ خانه اول حافظه کامپیوتر اختصاص داده شده باشد. به این آدرس ، آدرس ماشین هم می‌گویند.