آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حاشیه‌نویسی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
حاشیه‌نویسی

واژه انگلیسی
Annotation

توضیحات
توضیح ، یادداشت یا ملاحظات مشروح که به یک برنامه یا نمودار آن (فلوچارت) ، اضافه می‌شود.