آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ازتوباکتراسه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
ازتوباکتراسه

واژه انگلیسی
Azotobacteraceae

توضیحات
خانواده‌ای از شیزومیست‌ها (راسته اوباکتریاله) که به‌طور وسیع و قابل ملاحظه‌ای در خاک پراکنده هستند.