آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آکسون، آسه، سیلندر آکسون، رشته محوری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آکسون، آسه، سیلندر آکسون، رشته محوری

واژه انگلیسی
Axon

توضیحات
زائده بلند یاخته عصبی که تحریکات یا امواج عصبی را از آن دور کرده به مراکز دیگر منتقل می‌نماید.