آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شکل نخاعی اسکلروز ارثی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
شکل نخاعی اسکلروز ارثی

واژه انگلیسی
Friedreich's ataxia, hereditary ataxia

توضیحات
بیماری ارثی که معمولاً در کودکی یا بلوغ شروع می‌شود و ضایعه آن تصلب ستون‌های پشتی و طرفی نخاع شوکی است.