آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ نافی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ نافی

واژه انگلیسی
Umbilical arterio

توضیحات
[arterio umbilicalis] خاستگاه: سرخرگ تهیگاهی (iliac) درونی شاخه‌ها: سرخرگ مجرای دفران (ductus deferens)، سرخرگ‌های وزیکال بالائی پراکندگی و اختتام: مجرای دفران، کیسه منی، بیضه‌ها، پیشابدان (مثانه)، حالب