آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ نازک‌نئی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ نازک‌نئی

واژه انگلیسی
Ulnar arterio

توضیحات
[arterio ulnaris] خاستگاه: سرخرگ بازوئی شاخه‌ها: شاخه‌های مچ دستی ـ کف‌دستی، مچ‌دستی ـ پشت‌دستی، کف‌دستی عمقی، سرخرگ‌های راجعه نازک‌نئی و میان استخوانی مشترک، قوس کف دستی سطحی.