آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ سینه‌ای، بالائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ سینه‌ای، بالائی

واژه انگلیسی
Thoracic arterio, highest

توضیحات
[arterio thoracica suprema] خاستگاه: سرخرگ زیر بغلی پراکندگی و اختتام: طرف زیر بغلی سینه