آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ بالای دوازدهه


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ بالای دوازدهه

واژه انگلیسی
Supraduodenal arterio

توضیحات
[arterio supraduodenalis] خاستگاه: سرخرگ معدی ـ دوازدهه‌ای شاخه‌ها: شاخه دوازدهه‌ای پراکندگی و اختتام: بخش بالائی روده دوازدهه.