آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ قطعه‌ای، پائینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ قطعه‌ای، پائینی

واژه انگلیسی
Segmental arterio, inferior

توضیحات
[arterio segmenti inferioris] خاستگاه: شاخه پیشین سرخرگ کلیوی پراکندگی و اختتام: قطعه پائینی کلیه.