آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ قطعه‌ای، پیشینی بالائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ قطعه‌ای، پیشینی بالائی

واژه انگلیسی
Segmental arterio, anterior superior

توضیحات
[arterio segmenti anterioris superioris] خاستگاه: شاخه پیشین سرخرگ کلیوی پراکندگی و اختتام: قطعه پیشینی بالائی کلیه.