آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ گودی زانوئی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ گودی زانوئی

واژه انگلیسی
Popliteal arterio

توضیحات
[arterio poplitea] خاستگاه: ادامه سرخرگ‌رانی شاخه‌ها: سرخرگ‌های زانوئی فوقانی میانی و جانبی، زانوئی میانی، ساق پائی، زانوئی تحتانی میانی و جانبی، درشت‌نئی قدامی و خلفی ـ شبکه مفصل زانو، شبکه کشگکی. پراکندگی و اختتام: زانو، ساق پا.