آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ پیشانی ـ پایکی جانبی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ پیشانی ـ پایکی جانبی

واژه انگلیسی
Frontobasal arterio, lateral

توضیحات
[arterio frontobasalis lateralis] خاستگاه: سرخرگ مغزی میانی پراکندگی و اختتام: قشر لب پیشانی مغز.