آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ گردنی عمقی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ گردنی عمقی

واژه انگلیسی
Cervical arterio, deep

توضیحات
[arterio cervicalis profunda] خاستگاه: تنه‌دنده‌ای ـ گردنی (costocervical) پراکندگی و اختتام: ماهیچه‌های عمقی گردن.