آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ، شریان


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ، شریان

واژه انگلیسی
Arteria

توضیحات
رگی که خون را از قلب به بافت‌ها حمل می‌کند. آستر داخلی آن سطح همواری دارد که از یاخته‌های پوششی درست شده و این مانع لخته‌شدن خون می‌شود. لایه میانی جدار آن را عضلات صاف و الیاف ارتجاعی تشکیل می‌دهند تا در موقعی که خون از قلب می‌آید، بتوانند متسع شوند. لایه خارجی که بیشتر از بافت همبند درست شده مانع اتساع زیاد از حد می‌شود. محوطه داخلی سرخرگ هرچه به قلب نزدیکتر باشد وسیعتر است و به‌تدریج باریک می‌شود.