آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رکورد تحصیلی (کاری)


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
رکورد تحصیلی (کاری)

واژه انگلیسی
Academic (work) inhibition

توضیحات
نوعی اضطراب عملکردی در وظایف تحصیلی یا شغلی که به صورت اضطراب امتحان، ناتوانی برای نوشتن گزارش، یا اشکال در تمرکز (علی‌رغم داشتن توانائی کافی هوشی و عملکردی که سوابق نشان می دهد) تظاهر می کند.