آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرضیۀ درآمد مطلق


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
فرضیۀ درآمد مطلق

واژه انگلیسی
Absolute income hypothesis

توضیحات
به‌عنوان قاعده و به‌طور متوسط برای کسانی که وقتی درآمد آنها زیاد می‌شود مصرف خود را افزایش می‌دهند ولی نه به میزانی که بر درآمدشان اضافه شده است.