آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ غیبت


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
نرخ غیبت

واژه انگلیسی
Absence rate (absentee - rate)

توضیحات
نسبت روزهای غیبت نسبت به روزهای حضور کارمند. محاسبه نرخ غیبت از طریق تقسیم روزهای از دست رفته کاری بر تعداد روزهای موجود برای کار در یک دورۀ معین انجام می شود. جمع تعداد روزهای موجود برای کار / جمع تعداد روزهای از دست رفته = نرخ غیبت گاهی اوقات نرخ غیبت را از تقسیم تعدا روزهائی که در آن کار انجام شده است بر روزهای موجود برای کار در یک دورۀ معین به دست می آورند. جمع تعداد روزهای موجود برای کار / جمع تعداد روزهائی که در کار انجام شده = نرخ غیبت