آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخفیف ، کاهش ، تنزل ، رفع ، گذشت ، حذف هزینه های آتی ، باطل کردن هزینۀ گذشته ، مبلغ تخفیف داده شده ، تقلیل قیمت ، باطل کردن جزء یا کل هزینه ، باطل کردن جزء یا کل هزینه در گذشته ، برخاست ، تخفیف در هزینه‌های آتی ، تخفیف در هزینه‌های گذشته ، حذف هزینه‌های گذشته


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
تخفیف ، کاهش ، تنزل ، رفع ، گذشت ، حذف هزینه های آتی ، باطل کردن هزینۀ گذشته ، مبلغ تخفیف داده شده ، تقلیل قیمت ، باطل کردن جزء یا کل هزینه ، باطل کردن جزء یا کل هزینه در گذشته ، برخاست ، تخفیف در هزینه‌های آتی ، تخفیف در هزینه‌های گذشته ، حذف هزینه‌های گذشته

واژه انگلیسی
Abatement

توضیحات