جدول‌ها و نقشه مسيرهاى کوچ عيناً از فصل‌نامه انقلاب نقل گرديد.

دگرگونى نظام اجتماعى ـ سياسى ايلات و طوايف منطقه

در گذشته و به‌ويژه قبل از ورود استعمار به کشور ما که به همراه خود صنعت و تکنولوژى را آورده، جامعه کوچ‌نشين، بر يکجانشين برترى و سيادت داشت و ايلات، داراى قدرت بوده و بسيارى از خوانين در قدرت دولت مرکزى آمد و شدى داشته و گاهى قدرت را به‌دست مى‌گرفتند. حيطه قدرت‌هاى مرکزى در قلمرو عشاير محدود بوده و اغلب نظام سياسى و نظامى ويژه خود را داشته که قوانين آن توسط خان و سرداران تدوين و اجراء مى‌گرديد.


کم‌کم با تقويت دولت مرکزى و به‌کارگيرى سلاح‌هاى مدرن غربي، دولت و قواى نظامى از طرفى و از طرف ديگر دگرگونى و تحول و تغيير در کل جامعه ايران، به‌علاوهٔ برنامه‌ها و برخوردهائى که دولت‌ها به‌خصوص بعد از روى کار آمدن رضاخان براى سرکوبى و مهار عشاير داشتند.


آنچه که به‌طور اجمال مى‌توان گفت چنين است که امروزه صحبت کردن از ايل و رده‌هاى پائين‌تر، ايلخان، خان، کلانتر و ... به سياق گذشته معنى و مفهوم خود را از دست داده است. انسجام عشيره‌اى که در گذشته وجود داشت به کلى رنگ باخته و پايگاه اجتماعى ـ سياسى خان‌ها و کلانتران و اعوان و انصار آنها به‌خصوص بعد از انقلاب، به‌قدرى کم‌رنگ شده که در خيلى جاها به‌دست فراموشى سپرده شده است. امروزه ديگر سازمان رهبرى متمرکزى همانند گذشته در ايل وجود ندارد و افراد جهت حل دعاوى خود و... به ادارات و ارگان‌هاى دولتى پناه مى‌برند. دولت در نظم و نسق، جابه‌جائى‌ها، حل اختلافات طايفه‌اى و... از طريق ارگان‌هاى خود آنان‌را تحت پوشش گرفته و عشاير در بسيارى از شئونات زندگى اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي، اجتماعى و... نيازمند همکارى‌هاى دولت مى‌باشند، عشاير برخلاف گذشته بسيارى از کالاهاى اساسى و نيازمندى‌هاى زندگى اقتصادى خود را از طريق تعاونى‌هاى عشايرى دريافت مى‌کنند. حتى اين وابستگى تا جائى پيش رفته که کوچ عشايرى در سازمان‌هاى عشايرى خدمات حمل و نقل بار و مسافر را انجام مى‌دهند.

جدول ايلات استان کرمان و هرمزگان

رديف   نام ايل   تعداد طوايف   تعداد تيره‌ها   تعداد احشوم ياهلک تعداد خانوار جمعيت قلمرو (استان)
ييلاقى قشلاقى
  ۱   ايل آئينه‌اى   ۲   ۷   ۴۴ ۲۲۶   ۱۱۴۲   کرمان   کرمان
۲ ايل آسيابر ۷ ۹ ۱۴ ۱۹۰   ۱۱۱۵   کرمان   کرمان
۳ ايل افشار ۲۷ ۹۰ ۲۶۳ ۲۰۷۴   ۱۲،۱۲۱   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۴ ايل بچاقچى ۱۳ ۱۵ ۶۵ ۴۱۵   ۲۴۲۵   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۵ ايل برخورى ۱ ۵ ۱۸ ۸۷   ۵۱۰   کرمان   کرمان
۶ ايل بلوچ ۲۵ ۷۸ ۲۶۶ ۲۲۳۶   ۱۲،۳۰۸   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۷ ايل پشت‌کوهى ۴ ۱۴ ۱۰۶ ۵۰۱   ۲۷۳۹   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۸ ايل جازى ۹ ۹ ۲۱ ۲۰۷   ۱۱۹۵   کرمان   کرمان
۹ ايل جاويدان ۱ ۱۹ ۸۴ ۷۲۹   ۳۶۴۱   کرمان   کرمان
۱۰ ايل جبال بازرى ۷ ۷۴ ۶۱۹ ۲۴۷۵   ۱۳،۸۴۰   کرمان   کرمان
۱۱ ايل خواجوئى ۳ ۵ ۳۰ ۱۳۸   ۶۹۰   کرمان   کرمان
۱۲ ايل رانبنى ۸ ۱۷ ۲۰۳ ۶۵۷   ۳۸۸۹   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۱۳ يل سابکى ۵ ۱۱ ۲۳ ۵۴۴   ۳۰۷۰   کرمان   کرمان
۱۴ ايل سليمانى ۱۰ ۳۴ ۱۰۶ ۵۵۷   ۲۹۹۲   کرمان   کرمان
۱۵ ايل شکارى ۳ ۱۴ ۱۱۴ ۲۸۹   ۱۸۵۲   کرمان   کرمان
۱۶ ايل شنبو ۱ ۴ ۴ ۷۰   ۳۹۷   کرمان   کرمان
۱۷ ايل غُربّا ۴ ۶ ۲۸ ۹۰   ۵۱۰   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۱۸ ايل قرائى ۱۱ ۱۳ ۱۰۳ ۶۳۷   ۳۵۸۳   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۱۹ ايل کامرانى ۱ ۸۶ ۸۳ ۵۴۲   ۲۴۸۷   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۲۰ ايل کچمى (کوچى) ۱ ۵ ۴۷ ۳۰۰   ۱۶۰۸   کرمان   کرمان
۲۱ ايل کماچى سنجرى ۲ ۳۰ ۲۹ ۱۲۷   ۷۳۲   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۲۲ ايل کوه‌شاهى ۱ ۴ ۵۲ ۳۲۴   ۱۸۰۳   کرمان   کرمان ـ هرمزگان
۲۳ ايل لرى ۱۵ ۳۲ ۲۰۹ ۱۰۳۴   ۵۱۰۱   کرمان   کرمان
۲۴ ايل لرى کوه پنجى ۲ ۱۰ ۸۴ ۲۳۵   ۱۱۹۶   کرمان   کرمان
۲۵ ايل لک بختيارى ۶ ۱۱ ۵۲ ۲۷۴   ۱۶۷۸   کرمان   کرمان
۲۶ ايل مهنى ۱۶ ۵۴ ۲۳۷ ۱۳۴۱   ۷۳۹۴   کرمان   کرمان
۲۷ ايل مهينى ۴ ۵ ۱۰ ۳۸   ۱۹۶   کرمان   کرمان
جمع کل ۲۲۵ ۵۶۴ ۳۰۳۹ ۲۶۹۹۹   ۹۱۲۹۷   - -


مسيرهاى کوچ عشاير
مسيرهاى کوچ عشاير