درهٔ زيلان در خاک ترکيه، مسکن اوليهٔ عشاير اين ايل بوده است و طوايفى که در آن دره مى‌زيسته‌اند. اين نام را به درهٔ مزبور داده و خود را جزء ايل زيلان ناميده‌اند. نحوهٔ زندگى اين ايل در گذشته و تاريخ آمدن آنان به منطقهٔ ماکو در سوابق تاريخى آنان آمده است. بر اساس سازمان ايلي، ايل زيلان از طوايف کره سني، حيدرانلو، سيپکي، بروکي، قليکى و ايل جلالى تشکيل يافته است.

طايفه کره سنى

- خانوارهاى کره سني:

خانوارهاى طايفهٔ کره سنى عموماً از تلفيق کشاورزى و دامدارى امرار معاش مى‌کنند.


هم‌اکنون اکثريت خانوارهاى اين طايفه در روستاهاى زري، هندوان، مخين، قطور، گوگرد، حبش بالا و پائين، راوبان، آلمالو، حصار، استران، يزيدگان و کلت بالا ساکن هستند و احشام آنان توسط چوپان راهى ييلاق مى‌شود.


قسمت اندکى از خانوراهاى اين طايفه، با وجود تمام مشکلات موجود، هنوز هم به ييلاق ـ قشلاق کردن اصرار مى‌ورزند.

طايفه بروکى

نام طايفهٔ بروکى از نام جد طايفه (برو) گرفته شده و جزء ايل زيلان است. اما اين طايفه و نيز طايفهٔ ”قليکي“ را بعداً از بروکى جدا شده است، هنگام دادن شناسنامه به غلط به ايل ميلان نسبت داده‌اند. در بين دو طايفهٔ مزبور، بروکى‌ها را ”نميري“ و قلبکى‌ها را ”جباري“ نيز مى‌گويند. طايفهٔ بروکى بر اساس سازمان ايلى به ده باو (پدر) تقسيم مى‌شود و افراد و خانوراهاى طايفهٔ هرکدام وابسته به يکى از باورها هستند و خود ار فرزندان و نوادگان آن باو مى‌نامند. قلمرو اين طايفه عموماً منطقهٔ آذربايجان بزرگ بوده که بعد از انقلاب بلشويکى در شوروي، قسمتى از خانوارها از پيکرهٔ طايفه جدا شده و براى هميشه در منطقهٔ ماکو استقرار يافته‌اند.


طايقهٔ بروکى عموماً کوچ‌رو هستند و به لحاظ مديريت صحيح و وابستگى شديد قومي، اوبه‌ها بر اساس باو تشکيل نمى‌شود، بلکه اين واحدها از مجموعهٔ باوهاى طايفه به‌وجود مى‌آيد. بنابراين در سازمان ايلي، بعد از طايفهٔ اوبه‌ها قرار مى‌گيرند.

طايفهٔ قليکى

طايفهٔ قليکى جدا شده از طايفهٔ بروکى است و در حال حاضر تحت سرپرستى جعفر قليکى ميلان ساکن روستاى خلج کرد اداره مى‌شود.

طايفهٔ حيدرانلو

اين طايفه به نام جد ”حيدر“ حيدرانلو خوانده مى‌شود و خانوراهاى آن عموماً ساکن هستند و از طريق کشاورزى امرار معاش مى‌نمايند و دامدارى در اقتصاد طايفه نقش دوم را دارد.

طايفهٔ سيپکى

محل زندگى اين طايفه در خاک کشور ترکيه است و به همين لحاظ دسترسى به آن ميسر نشده. از کتاب ساختار سازمان ايلات و شيوه معيشت عشاير آذربايجان غربى ـ ابراهيم اسکندرى‌نيا.