با توجه به بررسى و اندازه‌گيرى‌هاى انجام شده توسط دانشمندان نژادشناسى از طول بدن همه طوايف و قبايل (در حال ايستاده و نشسته) من‌جمله قوم بلوچ آشکار گرديده که مشخصات نژادى بلوچ‌ها و آريائى‌ها کاملاً شبيه و يکسان است و قوم بلوچ ايرانى‌نژاد و مانند کرد و تاجيک و غيره شعبه‌اى زا نژاد آريائى هستند. خوشبختانه با تمام اختلاط و آميزشى که از صدر اسلام با عرب و پس از آن با مهاجمان مغول و تاتارها و بالاخره به مقتضاى همجوارى با اقوام هندو داشته‌اند باز خصوصيات نژادى و زبانى خود را به‌خوبى حفظ کرده‌اند و به عقيده عموم دانشمندان نژادشناسى و محققان بى‌غرض قوم بلوچ از نژاد اصيل آريائى‌ مى‌باشند و ميهمان‌نوازي، آزادمنشي، راستگوئي، و تعصب در ناموس‌پرستى از ويژگى‌هاى اين قوم دلير است.


استخوان‌بندى عشاير بلوچ به استثناء نواحى جنوبى نيز مانند ساير عشاير ايران داراى وجه تمايز خاصى است و ازحيث قد و اندام متناسب بوده و در بعضى طوايف قدهاى بسيار بلند ديده مى‌شود بلندى اندام بين ۱۶۰ تا ۱۹۰ سانتى‌متر و داراى صورت گندم‌گون و موهاى مشکى مى‌باشند و بيشتر آنها به اصطلاح نژادشناسى جزء ”پهن سران“ مى‌باشند و اندازه جمجمه آنها ۸۰ تا ۸۱ سانتى‌متر مى‌باشد. بينى کشيده و موى سر و ريش آنها زياد است و رنگ چشم و موى آنها بيشتر مشکى است و کسانى‌که داراى موهاى خرمائى و چشم‌هاى کبود يا خاکسترى‌رنگ باشند نيز در بين آنان يافت مى‌شود و رنگ بدن بلوچ‌ها گندم‌گون و روشن است.