۱. چل‌بازى ۲. اشکاتيلى ۳. کيچ زور ۴. شترسوارى ۵. چوک‌چوک ۶. توطن بازى ۷. گل‌گل ۸. جى ۹. هرکشکا ۱۰. ستط ۱۱. لپگر ۱۲. کودي، کودى ۱۳. خسو خسو ۱۴. ليلى گوگو ۱۵. انجلاسيکى ۱۶. کلاه چل چل ۱۷. قله پود ۱۸. چل وشکه ۱۹. کشتى کچ گردون.

چل بازى

چل (به فتحه چ و سکون ل) نام بازى است گروهى که بين دو تيم با نفرات مساوى هر گروه ۵ نفره انجام مى‌شود، بازى مذکور از جمله بازى‌هاى مذکور از جمله بازى‌هاى آبى محلى است که در رودهاى پرآب و در محل‌هاى عميق و يا استخر و دريا مى‌تواند برگزار شود، اين بازى در روستاهاى ايرانشهر متداول است. بازى توسط يک نفر داور، داورى و قضاوت مى‌شود.

شترسوارى

شترسوارى از جمله ورزش‌هاى بومى يا محلى استان سيستان و بلوچستان است که به‌ويژه در شهرستان‌هاى خاش و ايرانشهر همچنان کم و بيش رايج است و به‌مناسبت‌هائى برگزار مى‌شود.

گل‌گل

از جمله بازى‌هاى شبانه روستاهاى شهرستان زابل که پس از فراغت از کار روزانه در کوچه ميدان ده انجام مى‌شود بازى گروهى است بين دو تيم به نام ”گل‌گل“ (گل گل‌ها)، تعداد بازيکنان هر تيم معمولاً از ۵ تا ۱۰ نفر است محل بازى به‌گونه‌اى که اشاره شد کوچه يا ميدان محل است، طول زمين بازى حدود ۳۰ متر مى‌باشد. هر تيم داراى يک سردسته است. اين بازى نيازى به‌وسيله ندارد.