اکثريت جمعيت استان را عشاير تشکيل مى‌دهد و ايلات معتبر اين استان به‌اين‌قرار است: ايل بويراحمدي، بزرگ‌ترين ايل است و نيمى از جمعيت استان را شامل است و در سه منطقه بويراحمد عليا، بويراحمد سفلى و بويراحمد گرمسير به‌سر مى‌برند. ايل بويراحمد عليا (سردسير) در سه منطقه بويراحمد، کهکيلويه و گچساران پراکنده است و بخشى از آن در فصل ييلاق به ناحيه‌اى از فارس مى‌کوچند. جمعيت عشاير کوچنده در ۱۳۶۶ بيش از ۲۰،۰۰ نفر بود. ايل بويراحمد سفلى در حوالى گچساران به‌سر مى‌بردند و بخشى از آنها در فصل قشلاق به مناطقى از استان خوزستان و حوالى بهبهان کوچ مى‌کنند نزديک به نيمى از جمعيت ايل بويراحمد تاکنون اسکان يافته‌اند و جمعيت عشاير کوچنده در ۱۳۶۶ حدود ۴۰،۰۰۰ نفر بود.


رقص زنان درمراسم عروسی عشاير، بويراحمد (ياسوج)
رقص زنان درمراسم عروسی عشاير، بويراحمد (ياسوج)