ايل ياريمطاقلو (yarimtaplu)

اين ايل در سال ۱۳۶۶ داراى ۲۶۰ خانوار و ۱۷۰۰ نفر جمعيت بوده است. ييلاق اين ايل استان همدان و قشلاق آنها در استان‌هاى خوزستان و لرستان است. از اين ايل ۷۶ خانوار با جمعيتى برابر ۴۹۱ نفر قشلاق خود را در استان خوزستان در محدوده شهرستان‌هاى انديمشک و دزفول مى‌گذرانند.


در زير نظام تشکيلاتى ايل ياريمطاقلو نشان داده مى‌شود:


طايفه ، ياريمطاقلو ، سهرابى ، لشين‌لى ، جمادلى ، نيازى ، ورمزيار


در اين ايل، تقسيمات تقريباً از ميان رفته است و خانوارهاى کوچنده براساس مراتع ييلاقى و قشلاقي، به هر يک از طايفه‌هاى منسوب به خود، کوچ مى‌کنند.

ايل قشقائى (Qasqai)

اين ايل در سال ۱۳۶۶ داراى ۱۶،۸۹۱ خانوار و ۱۱۲،۴۳۰ نفر جمعيت بوده است که از نظر تعداد خانوار، بعد از ايل بختياري، دومين ايل بزرگ کشور است. ييلاق اين ايل در محدوده استان‌هاى فارس، اصفهان، چهارمحال و بختيارى و کهگيلويه و بويراحمد است. از اين ايل ۱۰۰ خانوار با جمعيتى برابر ۷۲۵ نفر، قشلاق خود را در استان خوزستان در محدوده شهرستان‌هاى بهبهان و رامهرمز مى‌گذرانند.