نون و پنير و پسه بريرى‌ها نشسته
دستمال شا سوخته شده از گلابتون دوخته شده
اين درو واکن فريدون اون درو واکن فريدون


قالى رو بکش تو ايوون


گوشهٔ قالى کبوته اسم بابام مموته
مموت بالا بالا پيرهن زرد خالا
انگور بچين و شراب کن بشين و زهرمار کن
وقتى که مى‌رى به بازى نکنى روده درازى


***


کچل کچل کلاچه روغن کله‌پاچه
کچل رفته به اردو براى نصف گردو
گردو رو آبش برده کچه رو خوابش برده


***


کچلا جمع شويم تا برويم پيش خدا
يا علاج سرما کن، يا بزن گردن شاه مگسا
جينگيلى کچل... جينگيلى کچل!


***


رفتم در باغ دو در چيدم دو تا ترکهٔ تر


زدم به کلهٔ کچل


زفت از سرش ورآمد جيغ و دادش درآمد


***


بارون مياد قلقلچى تو جيب بابام پر نخوچى
بارون مياد ريزه‌ريزه تو جيب بابام پر فيروزه


***


بچه‌ها دس مى‌بزنيم پا بزنيم موش... داره
بزير ...اش چارپايه داره!


نقطه‌چين‌ها در متن اصلى است.


***


فرش اتاق خاله پشم تن بزغاله
شم اتاق خاله از پى‌ياى بزغاله
مروارى ياى خاله دندوناى بزغاله
جاروى اتاق خاله از ريشاى بزغاله
مهمونياى خاله از دولت بزغاله


***


خاله خاله آشت کاله
در خونتون قال مقاله
دختر خاله رو چه کردي؟ گل لاله‌رو چه کردي؟


***


سر نخارو کسر چيدم بدور هم پيچيدم


بتوى طاقچه چيدم


ننم بياد ببينه واسم جوراب بچينه


***


اين کوچه رو کى ساخته؟ اوساى بنا ساخته


با چوب نعنا ساخته


***


ازون بالا مياد يک گله دختر همه چادر به سر مثل کبوتر
ازون بالا مياد به دسه حورى همه چادر به سر سينه بلورى


***


عدس‌ عدس عدسى پس چرا حنا نبسي؟
مگه حنا گران بود قيمت زعفران بود؟


***


رفتم در باغ در شکسته ديدم ابولى اونجا نشسته
گفتم: ابولى روغن چطور شد؟ گفتا به‌خدا سنارى گم شد!


***


بچه‌ها بگيريم بوته با هم بريم تو خونه
نون و پنير و پونه ننه ننه گشنمونه


***


فريدون، اسبت و بکش تو ميدون
بپا کسى نباشه خانمى مى‌خواد سوار شه


***


اى داد و بيداد تخمه بو مى‌داد
به همه مى‌داد به من نمى‌داد
وقتى که داد پوساش و داد
منم بو دادم به او ندادم
وقتى که دادم پوساشو دادم


***


کفدر به هوا زنگوله به پاشه فاطمه گم شده رقيه به جاشه


***


اين چيه؟ پوس بره بزن تا بادش دره


***


راسى؟ جون خاله ماسى؟
تو بودى که ماس مى‌خواسى؟ چارقد گارس مى‌خواسى؟


به دس لباس مى‌خواسى؟


***


هليله و بليله روغن ميخ طويله


کاسهٔ سرکه شيره


***


آفتاب زده گلى‌گلى قدقد مرغ کاکلى
تخم سفيد مى‌زاره جوجه شو در مى‌آره


***


ما سنگزن سينه‌زن آمورچه خانيم حلوا شله‌زرد خوب مى‌چپانيم


***


تلنبه گوشت و پياز و دنبه
گوش نمى‌خوام دنبه مى‌خوام يه زن ... گنده مى‌خوام


نقطه‌چين از متن اصلى است.


***


قورى لب طلائى نه قند داره نه چائى
عروس به اين کوتاهى دوماد به اين سيائى


هر دو به هم مى‌يائى


***


يک، دو، سه زنگ مدرسه
چار، پنج، شش ناظم بيا پيش
هفت، هشت، نه يک قدم جلو
ان، لن، کى و اذاً مش غلامحسين زنگ و بزن
فتيله فردا تعطيله
لوبيا صبح زود بيا
عدسى فردا مرخصى