دامنهٔ فلکلر به‌قدرى فراخ است که حتى عمر يک نفر کفاف نمى‌دهد که بتواند فلکلر يک شهر بزرگ يا يک ناحيه را کاملاً جمع‌آورى بکند. پس گرد آورنده بايد دامنهٔ تحقيقات خود را به يک دهکده يا شهر کوچک و يا محلهٔ کارگرى شهر بزرگى محدود بکند و يا بهتر از همه شهر و يا ناحيه‌اى را انتخاب بکند که در آنجا تولد شده، زيرا آشنائى به زبان محلى شرط مهمى مى‌باشد.


جستجوى فلکلر کار تفريحى نيست و نبايد آن را سرسرى گرفت، براى اين کار صبر و کار آگاهى و فکر دقيق و هم‌چنين اطلاعات علمى لازم است. سندى که در آن دست برده‌اند، يا جملات آن را ادبى و از حال طبيعى خارج کرده‌اند و يا گرد‌آورنده مطابق سليقهٔ خود افکار اخلاقى يا مذهبى و يا پند و اندرز حکيمانه در آن گنجانيده باشد، هيچ ارزشى علمى نخواهد داشت. شرط اول کار بى‌طرفى کامل مى‌باشد، زيرا در تحقيقات فلکلر نبايد هيچ‌گونه تعصب نژادي، اخلاقي، زبانى و مذهبى راه بيابد، بلکه فقط عين واقع بايد يادداشت شود.