محصول کار

مزد و انواع آن. بيکاري، پس‌انداز کارگران، منافعى که از کشاورزى و يا سوداگرى به‌دست مى‌آيد، زمين، خانه، سهام، خريد و فروش املاک، بهره‌کشى دولت: حق چراگاه، چوپانى مشترک، دروگر مشترک ماليات، رباخواري، خوشه‌چينى...

دارائى منقول

طرز برآورد، چگونه اندوخته نگهدارى مى‌شود؟ شرايط بهداري، پرورش چارپايان و آغل‌ها.

املاک

املاک خالصه، موقوفه و شخصي، خرده مالکين. (چکنه) شرايط زندگى رعيت در هر کدام از اين املاک. مزدوري، بيگاري. تقسيم آب، سهم رعيت. آيا رعيت روى مالک خريد و فروش مى‌شود؟ رفتار مالک نسبت به رعيت. سالارده. طرز اجاره دادن باغ و خانه. ساختمان‌ها و نگه‌دارى آنها. کشت‌کارى در باغ و مزرعه. ديمى‌کرى.