- قبا:

بيشتر از نوع يقه مايل و گاهى نوع جلوباز بوده، يقه‌ها و لبه‌ها داراى حاشيه و گاهى برگردان بوده‌اند.


- کمربند:

پارچه‌اى با آويز بوده و هم‌چنين کمربندهاى مزيّن به قلاب نيز در اين سده‌ها معمول بوده است.


- بالاپوش:

که نوع آستين کوتاه آن نيز فراوان در نقوش به‌جا مانده ديده شده.


- شلوار:

که از نوع تنگ، نيمه فراخ، فراخ و دمپا گشاد بوده است.


- پاافزار:

که انواع ساق بلند و نيمه ساق بلند آن‌ را در نقوش به‌جا مانده مى‌توان ديد.


- پوشاک مردم ايران در سده هشتم و نهم هجرى:

قباى سده هشتم، داراى يقهٔ مايل از شانهٔ چپ به زير بغل راست است. در سده‌هاى گذشته، طرح يقه اغلب از شانهٔ راست به چپ شروع مى‌شده است و در همين سده هر دو نوع آنها را به‌کار برده‌اند.


در سده‌هاى گذشته، کلاه چندان به‌کار نمى‌رفت، و عمامه بر سر مى‌نهادند يا بيشتر از نوارهاى زينتى براى نگهدارى موى سر استفاده مى‌کردند.


در سده نهم نيز، پوشاک سده پيش ادامه داشته، زيرا قباى سدهٔ هشتم که يقهٔ آن از شانهٔ چپ به پهلوى راست متمايل شده و به زير بغل مى‌رفته و با بنديک‌ها تا حوالى تهيگاه بسته مى‌شده ـ قباى سده نهم نيز جلوباز بوده و ...