نزديک‌ترين مدارک پوشاک ايران به اوايل اسلامي، نمونه‌هائى از شکل‌هاى روى پارچه‌هاى بافتهٔ مشرق ايران است که مردانى را سوار بر فيل بالدار نشان مى‌دهند. پوشاک اين مردان، شباهت بسيار به پوشاک دوره ساسانيان دارد.


در پارچه‌اى زينت لباس سواران، برخى زمينه‌ها از گذشته دارد. مانند ارخالق و سردوشى


نظاير اين ارخالق که بر روى پارچه‌اى بافته شده است در نقش بشقاب بهرام گور در شکار گراز، يا در نقش بشقاب يافته از سارى يا در نقش بشقاب شکار ببر، پوشاک باستانى ايرانيان نموده و نشان داده شده است.