به‌نظر مى‌رسد که پوشاک ايرانيان در روزگار پس از ساسانى چندان تفاوتى با دوره ساسانى نداشته چه پوشاکى از مردم قندهار را بر تن مجسمه‌اى مى‌توان ديد که بُرش پارتى دارد يا پوشاک سغديان اوايل اسلام يادآور پوشاک روزگار ساسانى است.