- شلوار چين در هر سه دوره به‌کار مى‌رفت.


- شلوار در جلوى خود (بر راستاى تيغهٔ پا و زانو به بالا، نوار و زينت داشته است.)


- زينت روى نوارها از نقوش سه گوشى و زيگزاگ کم‌کم به زيورهاى گرد مبدل شده است.


- شلوار قلاب‌دوزى و منقوش مى‌شده است.


- نقوش پرندگان که بر شلوار مادها قلاب‌دوزى مى‌شده بر پوشاک ديگر دوره‌هاى بعد انتقال يافته است.


- قباها با الهام‌گيرى هر يک پس از ديگرى با حفظ اکثر خصوصيات دوره‌هاى پيش کم‌کم شکل‌هاى تازهٔ آشنا به قديم به‌خود گرفته است.


- لبه (جبه‌ها و دامن آنها نيز) قلاب‌دوزى و منقوش مى‌شده است.


- پاافزارها نيز، از اين نوع زينت برخوردار مى‌گرديده و دکمه‌هاى فلزى و نوارهاى قلاب‌دوزى شده داشته است.


- شکل پاافزارهاى ساق بلند و بنددار دوره ماد با کمى تغيير تا به‌زمان ساسانيان حفظ شده است. و پاافزار نيمه ساق کوتاه، پارتى‌ها يادآور پاافزار نيمه ساق کوتاه مادها در نقش روى ورقه طلا مى‌باشد و پاافزار ايلامى يادآور پاافزار شوشى‌ها و هخامنشى‌ها است.


- پاافزار نوک برگشته سورن اشکانى يادآور پاافزارهاى نوک برگشتهٔ مادها و هخامنشى‌ها در تخت جمشيد است.


- پاافزار ساق بلند ساسانى‌ها، همان پاافزار سپاهيان اشکانى و گل‌بند سازى‌ها نيز همان است که در دوره اشکانى معمول بوده است.