بين راه مسجد سليمان و سد رضاشاه سابق قبل از گدارلنده تپه‌اى آکنده از سنگ‌هاى ساختمانى و سنگ‌هاى تراشيده از دور جلب توجه مى‌کند، انبوه سنگ‌هاى تراشيده و ناتراشيده در گوشه و کنار ديوارهاى مخروبه به نزديکى‌هاى قله تپه، به صفه‌اى مى‌رسد که مانند صفه سليمان سر مسجد است، اين صفه بيست و هشت پله دارد و هر پلهٔ آن به طول هشت متر و نيم است. صفهٔ مزبور از چهار طرف پله‌کان داشته و در سمت شرق و غرب اين پله‌کان‌ها داراى پنج دهانه بوده که هر دهانهٔ آن ۲۰/۷ متر پهنا داشته است. بردنشانده يا ميل نشانده در درون يک ساختمان ويرانه در ابتداى قسمت سفلاى اين مجموعه به چشم مى‌خورد.


در قسمت غرب و شمال غرب بردنشانده آثار خرابه‌هاى سنگي، مقابر اسلامي، مقابر قديمه وجود دارد و قديمى‌ترين تاريخى که بر لولحهٔ سنگ قبرى اسلامى در قطعه زمينى که در آن طرف جادهٔ گورستانى متروک بر سر تپه‌اى است تاريخ ۱۲۱۶ هجرى قمرى ثبت است. ولى آثار فراوانى از ساختمان‌هاى کهن و جاى يورت‌هاى شبانى و بندهاى آبرسانى و جوى‌ها و خانه‌ها به چشم مى‌خورد.


اشياء مکشوفه از بردنشانده بيشتر مسکوکات و سفال است. مسکوکات مکشوفه بيشتر مسين و سفال‌ها بيشتر از جنس سفال‌هاى ضخيم نخودى‌رنگ دوران ايلامى کهن بوده‌اند.