هرچه از شمال و شرق به طرف مرکز جلگهٔ خوزستان پيش مى‌رويم، ميانگين دماى هوا و رطوبت نسبى هوا بيشتر مى‌شود و در نزديکى خليج‌فارس به حداکثر مى‌‌رسد.


کمترين ميزان تبخير سالانه در شمال شرق استان (باغملک) و بيشترين آن در جنوب (شادگان) به ثبت رسيده است.


در استان خوزستان بارندگى با ارتفاع رابطهٔ مستقيم دارد، به‌طورى‌که ميزان بارش در ارتفاعات افزايش مى‌يابد. ميانگين باران سالانهٔ استان ۲۶۶ ميلى‌متر است که کمترين آن در جنوب غربى


در بسيارى از روزهاى تابستان، به‌علت وجود شرايط ناپايدار، بادهاى شديدى همراه با گرد و خاک مى‌وزد که اوضاع جوى استان را آشفته مى‌سازد.


گرماى شديد تابستان (۵ تا ۷ ماهه) و خشکى هوا، از ويژگى‌هاى بارز آب و هوا در مناطق هموار و جلگه‌اى استان است.