بين پل خواجو و پل فلزي، يکى از زيباترين فضاهاى طبيعى استان اصفهان به‌شمار مى‌رود. در تابستان اين ناحيه با زيبائى ويژهٔ خود، گردشگران را به خود جذب نموده است.