کاروانسراى مهيار

در ۳۰ کيلومترى شمال شهرستان شهرضا در کنار راه شهرضا - اصفهان کاروانسراى مهيار در روستاى مهيار واقع شده که يادگار روزگار شاه‌سليمان و تمامى بناى آن آجرى است.

کاروانسراى امين‌آباد

کاروانسراى امين‌آباد در ۳۶ کيلومترى شهرضا و در مسير شهرضا - شيراز در روستاى امين‌آباد واقع شده که از يادگارهاى دوران شاه‌عباس بزرگ است.

کاروانسراى حسينجه

کاروانسراى حسينجه در کنار روستائى با همين نام در شهرستان نجف‌آباد واقع شده و اکنون به نيمه ويرانه‌اى تبديل شده است.

رباط شيخ على‌خان

رباط شيخ على‌خان در ۵۰ کيلومترى شمال غربى اصفهان و به دستور شيخ‌على‌خان زنگنه وزير شاه سليمان صفوى ساخته شده است که امروز آن را با نام کاروانسراى چاله‌ سياه مى‌شناسند.

رباط شاه‌‌عباسى

رباط شاه‌عباسى در نزديکى شهر نطنز واقع شده و توسط ميرابوالمعالى برزرودى از امراى دربار شاه‌ عباس بزرگ ساخته شده است.

کاروانسراى گز

در سر راه اصفهان به شمال، کاروانسراى گز که يکى از آثار دوران صفوى است قرار گرفته که طول آن در بخش بيرون از شرق به غرب ۹۶ متر و عرض آن از شمال به جنوب ۸۳ متر است.

کاروانسراى مورچه‌خورت

کاروانسراى مورچه‌خورت، در روستاى مورچه‌خورت در ۴۲ کيلومتر شمال شهر اصفهان قرار دارد که از يادگارهاى دوران صفوى است و در دوران قاجار تعمير شده است. بر ديوار شمالى سردر اين کاروانسرا کتبيه‌اى از دوران قاجار حجارى شده است.