در گذشته به‌دليل اهداف و خط مشى سياسى و نظامى آسه آن، روابط ويتنام با شش کشور عضو آسه آن سرد و حتى با تايلند به‌دليل حضور نيروهاى آمريکائى در آن کشور خصمانه بود. ويتنام همواره سياست دورى و جدائى از آنان را تقيب مى‌کرد لکن با حدوث شرايط جديد در جهان، موضع ويتنام به‌ کلى تغيير کرد و سياست دوستى با اين کشورها جايگزين آن شد. در حال حاضر ويتنام با جديت تمام عضويت در اتحاديه کشورهاى آسياى جنوب شرقى (آسه آن) را پيگيرى مى‌کند. کشورهاى عضو آسه آن نيز پس از انجام تحولات اخير در ويتنام نسبت به بهبود مناسبات خود با اين کشور راغب بوده و در اجلاس اخير بانکوک (اجلاس بيست و هفتم وزارء اتحاديه آسه آن) نيز اعضاى آسه آن موافقت خود مبنى بر عضويت کامل اين کشور را اعلام نموده و قرار است در اجلاس آتى آسه آن د ر کشور برونئي، عضويت رسمى ويتنام در اين اتحاديه اعلام کرد.