جمعيت ويتنام بر طبق آمارگيرى پايان ۱۹۹۴ بالغ بر ۶۰۰/۷۲۵/۷۳ ميليون نفر بوده است. اقليت‌هاى قومي، بخش‌هاى عمده نواحى مرکزى را تشکيل مى‌دهند. چينى‌ها ۳% جمعيت را تشکيل مى‌دهند که بيشتر در نواحى شهرى زندگى مى‌کردند. در اراضى مرتفع شمال نزديک مرزهاى چين، قريب ۳۵۰،۰۰۰ نفر از قوم مونگ، حدود ۲،۰۰۰،۰۰۰ نفر مردم تائى زبان شامل ۴۷۰،۰۰۰ نفر نونگ و ۷۴۰،۰۰۰ تائى و بقيه تائى‌هاى سياه و سفيد زندگى مى‌کنند. در قسمت جنوبى ويتنام براساس آمار ۱۹۹۴ اقليت خمر ۸۷۲،۷۰۰ نفر، و گروه‌هاى ساکن کوهستان‌ها حدود ۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر بودند. متوسط نرخ رشد ساليانه ۴/۳۹ در هر هزار در سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۵، ۳۱ در هر هزار در نيمه اول دهه ۱۹۸۰ و نرخ رشد ساليانه جمعيت در پنج ساله اول دهه ۹۰، ۲۱/۲ درصد و قرار است در پنج سال آينده يعنى ۲۰۰۰-۱۹۹۵ به ۰۳/۲ درصد کاهش يابد. براساس تخمين‌هاى سازمان ملل متحد نرخ مرگ و مير در نيمه دوم دهه ۱۹۷۰ حدود ۳/۱۲ نفر در هر هزار و در نيمهٔ اول دهه ۱۹۸۰، حدود ۲/۱۰ نفر در هر هزار نفر بوده است و در سال ۱۹۹۰ در هر هزار نفر ۸ نفر بوده است. در همين سال نرخ تولد در هر هزار نفر ۳۰ نفر تخمين زده شده است ميانگين پراکندگى جمعيت براساس تخمين سال ۱۹۹۰ در هر کيلومتر مربع ۴/۲۰۰ بوده است.

جدول مساحت، جمعيت و پراکندگى آن

مساحت (برحسب کيلومتر مربع) ۳۲۹،۵۶۶
جمعيت (نتيجه سرشمارى اول اکتبر ۱۹۹۴) ۷۲،۷۲۵،۶۰۰ نفر
پراکندگى جمعيت در کيلومتر مربع ۱۹۹۰ ۲۰۰/۴ نفر


جنگ تأثير به‌سزائى در جابه‌جائى جمعيت کشور برجاى گذاشت. يکى از اين آثار جذب جمعيت روستائى به شهرها و به ويژه در ويتنام جنوبى بوده است. تخمين‌ها (نشان مى‌دهد که جمعيت روستائى از رشد ساليانه ۱۳ درصد در ۱۹۵۰ به بيش از ۲۴ درصد) در ۱۹۷۰ رسيده است. جمعيت سايگون (هوشى‌مين امروز) در ۱۹۶۴ حدود ۱،۳۷۱،۰۰۰ نفر، در ۱۹۷۶ حدود ۳،۴۶۰،۵۰۰ نفر در حالى‌که در همين سال هانوي، پايتخت کشور، تعداد ۱۴۴۳۵۰۰ نفر، هايفونگ ۱۱۹۰۹۰۰ نفر، دانانگ ۴۹۲،۰۰۰ و شهر هو حدود ۲۹،۰۰۰ نفر جمعيت داشتند.

جدول تقسيمات کشورى اول آوريل ۱۹۸۹

استان‌ها مساحت (کيلومتر مربع) جمعيت ۱۰۰۰ نفر
لى چو ۱۷/۱۴۲ ۴۳۸
سون لا ۱۴/۲۱۰ ۶۸۲
هوانگ ليين سون ۱۱/۸۵۲ ۱/۰۳۲
هايتوين ۱۳/۶۳۲ ۱/۰۲۶
کوئابنگ ۱۶/۳۲۲ ۵۶۶
لانگ سون ۱۶/۳۲۲ ۶۱۱
بک تى ۶/۵۰۳ ۱/۰۳۳
کوئانگ نينه ۵/۹۳۸ ۸۱۴
وينه فو ۴/۵۶۹ ۱/۸۰۶
هابک ۴/۶۱۶ ۲/۰۶۱
هاسون بينه ۵/۷۹۲ ۱/۸۴۰
هى هانگ ۲/۵۵۴ ۲/۴۴۰
تى بينه ۱/۵۳۳ ۱/۶۳۲
هانام نينه ۳/۷۹۶ ۳/۱۵۷
تانه هوا ۱۱/۱۳۸ ۲/۹۹۱
نگه نينه ۲۲/۴۹۱ ۳/۵۸۲
بینه تری تیین ۱۷/۵۶۰ ۱/۹۹۵
کوئانگ نام - دانانگ ۱۱/۹۸۱ ۱/۷۳۹
نگیابینه ۱۱/۸۹۶ ۲/۲۸۸
گیالی - کون تام ۲۵/۵۶۹ ۸۷۳
دک لک ۱۹/۸۰۰ ۹۷۴
فوکانه ۹/۸۰۴ ۱/۴۶۳
لم دونگ ۱۰/۱۳۷ ۶۳۹
توئان هی ۱۱/۳۷۴ ۱/۱۷۰
دونگ نی ۷/۵۸۵ ۲/۰۰۷
سونگ به ۹/۵۴۶ ۹۳۹
تی‌نینه ۴/۰۲۷ ۷۹۱
لونگ آن ۴/۳۳۸ ۱/۱۲۱
دونگ تپ ۳/۲۷۶ ۱/۳۳۷
تین گیانگ ۲/۳۳۹ ۱/۴۸۴
بن تره ۲/۲۴۶ ۱/۲۱۴
کوولانگ ۳/۸۵۷ ۱/۸۱۲
آن گیانگ ۳/۴۲۳ ۱/۷۹۳
هوگیانگ ۶/۱۶۱ ۲/۶۸۲
کین گیانگ ۶/۲۱۳ ۱/۱۹۸
مینه هی ۷/۷۷۵ ۱/۵۶۲
وانگ توا - کن داو ۲۳۷ ۱۳۶
شهرها مساحت (کیلومتر مربع) جمعیت ۱۰۰۰ نفر
هانوی ۲/۱۴۶ ۳/۰۵۷
شهر هوشی‌مین ۲/۰۵۷ ۳/۹۳۴
هی فونگ ۱/۵۰۳ ۱/۴۴۸
جمع ۳۲۷/۰۱۱ ۶۳/۳۶۷Source: Far East and Australasia op.cit p. 1038