جدول کالاهاى منتخب (صادرات )

صادرات ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
نفت خام (۱۰۰۰ متر يک تن) ۱۵۱۴/۳ ۲۶۱۶/۷ ۳۹۱۷
ذغال سنگ (۱۰۰۰ متر يک تن) ۵۷۹ ۷۸۸/۵ ۱۱۷۳
سيمان (۱۰۰۰ متر يک تن) ۲۲ ۹/۶ ۱۶/۲
چوب و الوار (۱۰۰۰ متر يک تن) ۴۲۱ ۶۱۴/۳ اطلاعى در دست نيست
لاستيک (۱۰۰۰ متر يک تن) ۵۷/۷ ۷۵/۹ ۶۲/۹
پوشاک و البسه (برحسب ميليون تکه) ۵۴/۹ ۵۴ -
چاى (۱۰۰۰ متر يک تن) ۱۵ ۱۶/۱ ۸
برنج (۱۰۰۰ متر يک تن) ۱۴۲۰/۲ ۱۶۲۴/۴ ۱۰۳۲/۹
قهوه (۱۰۰۰ متر يک تن) ۵۷/۴ ۸۹/۶ ۹۳/۵
بادام زمينى (۱۰۰۰ متر يک تن) ۷۹/۶ ۱۵۵/۸ ۱۶۵/۴
ماهى، ميگو، فرآورده‌هاى دريائى (۱۰۰۰ متر يک تن) ۴۷/۹ ۴۵/۷ ۵۸/۳


Source: ibid. p.986

جدول شرکاء عمده تجارى (مقياس ميليون دلار آمريکا) واردات

واردات ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
فرانسه ۵۲/۵ ۱۲۳ ۱۴۷/۹
جمهورى فدرال آلمان ۵/۲ ۲۰۷ ۱۰۱/۲
هنگ‌کنگ ۱۰۲/۶ ۱۹۶/۹ ۱۹۴/۸
کره جنوبى ۱۵/۶ ۵۳/۱ ۱۵۲/۱
ژاپن ۱۰۵/۶ ۱۶۹ ۱۵۷/۷
سنگاپور ۴۱/۳ ۴۹۷ ۷۲۲/۲
در مقياس ميليون روبل چکسوالى ۴۳/۹ ۲۸/۸ ۱۸/۹
مجارستان ۳۲/۸ ۵۴/۳ ۱۳/۷
لهستان ۲۰/۸ ۲۰/۶ ۸/۴
شوروى ۱۵۳۲/۹ ۱۲۱۰/۶ ۳۵۸/۱


Source: ibid. p.987

جدول شرکاء عمده تجارى (مقياس ميليون دلار آمريکا) صادرات

صادرات ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
فرانسه ۷۹/۲ ۱۱۵/۷ ۸۳/۱
هنگ‌کنگ ۷۸/۹ ۲۴۳/۲ ۲۲۳/۳
ژاپن ۲۶۱ ۳۴۰/۳ ۷۱۹/۳
سنگاپور ۷۰/۷ ۱۹۴/۵ ۴۲۵
در مقياس ميليون روبل چکسلواکى ۴۳/۸ ۴۸/۸ ۴/۲
مجارستان ۲۰/۱ ۱۶/۶ ۵
لهستان ۸۹/۲ ۱۰/۶ ۴/۱
شوروى ۵۴۸/۶ ۹۱۹/۷ ۲۱۴/۵

Source: ibid. p.988