جدول محصولات کشاورزى

در مقياس (تن ) ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گندم ۱۱ ۱۱ ۸
برنج ۲۷ ۶۲ ۶۴
ذرت ۶۲۴ ۵۸۴ ۶۰۰
ارزن ۶۱۰ ۵۶۴ ۶۰۰
ذرت خوشه‌اى ۳۴۷ ۳۶۰ ۳۸۰
سيب‌زمينى ۲۴۸ ۲۳۷ ۲۴۵
سيب‌زمينى شيرين ۱/۶۵۸ ۱/۷۸۰ ۱/۸۰۰
آرد مانيوک ۳/۵۶۸ ۳/۳۳۹ ۳/۳۵۰
لوبياى خشک ۳۸۹ ۳۹۶ ۴۰۰
ديگر حبوبات ۹۹ ۱۲۸ ۱۳۳
سبوس ۱۶ ۳۷ ۳۸
بادام زمينى ۱۴۵ ۱۷۲ ۱۷۳
دانه کنجد ۴۵ ۶۲ ۶۳
پنبه دانه ۷ ۹ ۱۶
سبزيجات ۳۹۲ ۴۰۴ ۴۱۵
پنبه ۳ ۴ ۸
نيشکر ۵۵۰ ۶۴۰ ۸۸۰
موز ۴۹۰ ۵۰۰ ۵۱۰
ميوه بارهنگ ۷/۴۶۹ ۷/۷۹۱ ۷/۸۰۰
قهوه ۱۷۴ ۱۲۹ ۱۸۰
چاى ۵ ۷ ۸
تنباکو ۳ ۳ ۴


منبع :FAO, Production , Yearbook, 1994

جدول محصولات دامى

(تن ) ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گوشت گاو و گوساله ۷۰ ۷۷ ۷۹
گوشت گوسفند ۱۰ ۱۱ ۱۱
گوشت بز ۱۲ ۱۴ ۱۴
گوشت خوک ۳۲ ۳۷ ۳۸
گوشت مرغ و خروس ۲۶ ۲۸ ۲۹
ديگر گوشت‌ها ۱۵ ۱۷ ۱۷
شيرگاو ۳۸۶ ۴۳۰ ۴۳۷
تخم مرغ ۱۳/۶ ۱۴/۴ ۱۵/۲


منبع :FAO ;Production , Yearbook, 1994