در ۱۹۸۳ جمعيت تايلند به ۵/۴۹ ميليون نفر تخمين زده شده و برآورد جمعيت براى ۱۹۸۶ حدود ۵۴ ميليون نفر بوده است. پراکندگى جمعيت در ۱۹۸۳ شمار ۶/۶۶ نفر بوده است. هرچند که اين پراکندگى جمعيت از حدود يک چهارم تا يک دوم در نواحى غربى و شمالى کشور تغيير مى‌کند، ولى به‌طور کلى پراکندگى در اراضى مرتفع کمتر مى‌باشد.


سابقهٔ تاريخى تشکيل جمعيت

کاوش‌هاى باستان‌شناسى حاکى از وجود تمدن‌هاى بسيار کهن در اين کشور مى‌باشد. ليکن اولين حکومت تايلند که تاريخ مدون دارد که از ۱۳۵۷ با روى کار آمدن سلسه پادشاهى سوخوتائى (Sukothai) يا سوکوتهاي آغاز گرديد. پنج پادشاه از اين سلسله به‌مدت کمتر از يک قرن بر اين سرزمين حکومت نمودند. پس از سلسله سوخوتائى سلسله ديگرى به نام آيوتايا (Ayuthia) زمام امور را به‌دست گرفت. سلاطين سلسله آيوتايا نزديک چهار قرن در اين کشور حکومت کردند، پس از اين سلسله شخصى به نام تونبرى چند سالى مسئول امور مملکت بود. پس از فوت وى اولين شاه سلسله چاکرى (Chakri) در ۱۸۷۲ زمام امور را به‌دست گرفت؛ و پادشاه کنونى تايلند نيز از سلسله چاکرى و نهمين پادشاه از اين سلسله است که به راماى نهم مشهور مى‌باشد.

رشد جمعيت

طبق آمار سالهاى ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ ميزان زاد و ولد بين ۲۲ تا ۲۹ نفر در هزار و ميزان مرگ و مير ميان ۵ تا ۶ نفر در هزار متغير بوده است. چنانچه بالاترين ارقام را در هر دوطرف درنظر بگيريم رشد جمعيت ۲۳ نفر در هزار يعنى ۳/۲ درصد بوده است.

جمعيت فعال اقتصادى

کل جمعيت فعال اقتصادى کشور حدود ۲۶۶،۷۸۶ نفر طبق آمار ۱۹۸۶ مى‌باشد که عمده آن در بخش کشاورزى جنگل و ماهيگيرى شاغل مى‌باشد. جدول زير ضريب سطح اشتغال در بخش‌هاى مختلف اقتصاد را نشان مى‌دهد:

جدول جمعيت فعال اقتصادى

فعالان اقتصادى تعداد افراد
کشاورزى، جنگلدارى و ماهيگيرى ۱۷،۸۱۲،۷۰۰
معدن و معادن سنگ ۴۷،۷۰۰
کارخانه‌ها ۲،۰۶۷،۴۰۰
ساختمان‌سازى، تجهيزات و تخريب بناهاى کهنه ۵۸۹،۷۰۰
خدمات گاز، الکتريسيته، آب ۱۲۳،۲۰۰
تجارت ۲،۶۹۳،۶۰۰
جمل و نقل و ارتباطات ۶۰۳،۰۰۰
خدمات ۲،۷۲۵،۷۰۰
فعاليت‌هايى که به نحو مناسب تشريح نشده‌اند ۲۱۲،۰۰۰
کل نيروها ۲۶،۶۷۸،۶۰۰