از سال ۱۹۱۰ که اتحاديهٔ آفريقاى جنوبى با ادغام چهار مستعمرهٔ بريتانياى کبير به وجود آمد تا کنون دولت اين کشور به ترتيب به دست احزاب ذيل دست به دست شده است:


۱. حزب آفريقاى جنوبى (۱۹۲۴-۱۹۱۰)


۲. حزب ناسيوناليست هرتسوگ (۱۹۳۳-۱۹۲۴)


۳. ائتلاف دو حزب فوق‌الذکر (۱۹۳۹-۱۹۳۳)


۴. حزب آفريقاى جنوبى (۱۹۴۸-۱۹۳۹)


۵. حزب ملى (۱۹۹۴-۱۹۴۸)


۶. چند حزبىحزب ملى از سال ۱۹۴۸ تا ۲۷ آوريل ۱۹۹۴ يعنى زمان برگزارى اولين انتخابات غيرنژادى قدرت را در دست داشت و بعد از آن قدرت به دست مجلسين ملى و سنا متشکل از نمايندگان احزابى که بيش از ۵ درصد آراء را در انتخابات کسب نمايند، افتاد. در حال حاضر احزاب سياسى آفريقاى جنوبى را مى‌توان به چند دسته به شکل ذيل تقسيم نمود:


۱. حزب ملى که قدرت سياسى کشور را تا آوريل ۱۹۹۴ در اختيار داشت علاوه براين حزب، احزاب ديگرى مانند حزب دمکراتيک نيز از احزاب سفيد پوستى مى‌باشند که همگان با حزب ملى خواهان برگزارى يک انتخابات عموى در کشور به منظور تقسيم قدرت سياسى کشور بودند.


۲. احزاب ديگرى که براى ساليان متمادى عليه رژيم آپارتايد مبارزه نمودند عبارتند از کنگره ملى آفريقا و کنگره پبان آفريقايي.


۳. احزاب سفيد پوست افراطى که عمده‌ترين آنها عبارتند از حزب حافظه کار، حزب AVF و AWB. اين احزاب به هيچ وجه حاضر نبودند که تحت حکومت سياهان در آيند و هنوز هم خواهان يک کشور مستقل مى‌باشند.


۴. يک حزب سياه‌پوست ديگر به نام حزب آزادى اينکاتا نيز وجود دارد. اين حزب داراى سابقهٔ ديرينهٔ دشمنى با ANC بوده و به لحاظ ترس و وحشتى که از انحصار قدر در دست ANC در دولت جديد آفريقاى جنوبى داشت خواهان ايجاد يک هوم‌لند خودمختار بود.